خرید رادیاتور پنلی آتروبان
۰۶ دی

رادیاتورهای پانلی خانگی آتروبان

رادیاتورهای پانلی خانگی آتروبان

  • ارتفاع بلوک های رادیاتورهای فولادی پس از نصب روی پایه مربوطه ۶ سانتیمتر بیشتر از ارتفاع کل هر پره می باشد،بنابراین در هنگام برآورد ارتفاع مورد نیاز برای نصب رادیاتور فولادی و پنلی و عدم برخورد با بازشوی پنجره ها به این موضوع دقت کافی مبذول فرمائید.
  • طول هر پره رادیاتور فولادی ۴٫۵ سانتی مترمی باشد.
  • امروزه استفاده از رادیاتورهای پنلی یا پانل رادیاتورها که در گروه رادیاتورهای فولادی عرضه می گردند، به دلیل ظرافت بیشتر و قیمت مناسب تر نسبت به انواع دیگر رادیاتورها درحال افزایش است.

 

 

مدل گرمادهی Watt گرمادهی K.cal/H طول پنل .m.m
رادیاتور پنلی آتروبان دو کنوکتورمدلRA95 ۱۹۸۴ ۲۳۰۸ ۷۹۰
رادیاتور پنلی آتروبان دو کنوکتورمدلRA35 ۱۰۰۲ ۸۶۱ ۳۵۰
رادیاتور پنلی آتروبان دو کنوکتورمدلRA155 ۴۴۵۰ ۳۰۰۶ ۱۵۸۰
رادیاتور پنلی آتروبان سه پره دو کنوکتورRA125 ۳۲۷۶ ۱۲۸۰
رادیاتور پنلی آتروبان سه پره دو کنوکتورRA80 ۲۰۹۸ ۸۲۰
رادیاتور پنلی آتروبان سه پره دو کنوکتورRA140 ۳۶۶۱ ۱۴۴۰
رادیاتور پنلی آتروبان سه پره دو کنوکتورRA155 ۴۰۴۵ ۱۵۸۰
رادیاتور پنلی آتروبان سه پره دو کنوکتورRA95 ۲۴۹۰ ۹۷۰
رادیاتور پنلی آتروبان سه پره دو کنوکتورRA110 ۴۲۹۱ ۲۸۷۲ ۱۱۳۰
رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA140 ۳۴۶۳ ۴۰۲۸ ۱۴۴۰
رادیاتور پنلی آتروبان دو کنوکتورمدلRA20 ۴۹۸ ۵۸۰ ۲۰۰
رادیاتور پنلی آتروبان دو کنوکتورمدلRA110 ۲۷۱۷ ۳۱۶۰ ۶۰۰
رادیاتور پنلی آتروبان دو کنوکتورمدلRA65 ۱۶۰۶ ۱۸۸۶ ۶۰۰
رادیاتور پنلی آتروبان تک کنوکتورمدلRA35 ۶۷۶ ۷۸۶ ۶۰۰
رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA155 ۳۰۰۶ ۳۴۹۵ ۶۰۰
رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA125 ۶۷۶ ۷۸۶ ۶۰۰
رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA140 ۲۷۲۲ ۳۱۶۵ ۶۰۰
رادیاتور پنلی آتروبان تک کنوکتورمدلRA20 ۳۹۱ ۴۵۴ ۶۰۰
رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA95 ۱۸۵۱ ۲۱۵۲ ۶۰۰
رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA110 ۲۱۳۵ ۲۴۸۳ ۶۰۰

 


جهت دريافت ليست قيمت ها با بخش فروش شرکت نوين تاسيسات ۰۲۱۸۸۳۰۳۴۱۵۰۲۱۸۸۸۶۰۶۲۴۰۹۱۲۳۸۶۲۵۰۲ تماس بگيريد.

برچسب ها:رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA95,فروش رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA35,رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA35,خريد رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA35,قيمت رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA35,رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA95,فروش رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA95,فروش رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA125,خريد رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA125,,,
خريد رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA95,قيمت رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA95,رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA35,رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA155,فروش رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA155,خريد رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA155,قيمت رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA155,رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA125,قيمت رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA125,فروش رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA140,خريد رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA140,قيمت رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA140,رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA80,فروش رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA80,خريد رادياتور پنلي آتروبان سه پره دوکنوکتورRA80,فروش رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA80,قيمت رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA80,,رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA140,فروش رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA140,قيمت رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA140,خريد رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA140,رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA155,فروش رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA155,خريد رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA155,قيم,رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA155,رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA95,فروش رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA95,خريد رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA95,قيمت رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA95,رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA110,فروش رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA110,خريد رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA110,خريد رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA65,رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA50,خريد رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA50,رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA155,فروش رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA155,خريد رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA155,قيمت رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA155,,رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA140,رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA125,فروش رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA125,خريد رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA125,قيمت رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA125,,,رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA95,رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA80,قيمت رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA20,خريد رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA20,فروش رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA20,رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA20,,,خريد رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA110,قيمت رادياتور پنلي آتروبان سه پره دو کنوکتورRA110,رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA125,فروش رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA125,خريد رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA125,قيمت رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA125,رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA140,فروش رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA140,خريد رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA140,فروش رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA110,رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA110,قيمت رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA50,فروش رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA65,فروش رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA35,رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA80,فروش رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA80,قيمت رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA80,خريد رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA80,رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA35,,,,,قيمت رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA140,رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA20,فروش رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA20,خريد رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA20,قيمت رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA20,قيمت رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA110,فروش رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA50,رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA65,قيمت رادياتور پنلي آتروبان دو کنوکتورمدلRA65,خريد رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA35,قيمت رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA35,رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA110,فروش رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA110,خريد رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA110,قيمت رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA110,,رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA110,فروش رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA110,خريد رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA110,قيمت رادياتور پنلي آتروبان تک کنوکتورمدلRA110,,